Ewa Ganowicz

 

Mniejszości narodowe jak każda grupa społeczna, którą cechuje coś odrębnego, powinna stanowić wartość dodatnią do funkcjonowania państwa demokratycznego. Państwo demokratyczne funkcjonuje wówczas, kiedy jego system polityczny działa sprawnie z zachowaniem wszystkich zasad demokratycznego państwa. Demokratyczny system polityczny oparty jest na działalności trzech podstawowych elementów: organach władzy publicznej, partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Organy władzy publicznej to takie, które prowadza politykę zarówno na szczeblu centralnym tzw. państwowym jak i na szczeblu samorządu terytorialnego. Partie polityczne to zinstytucjonalizowane grupy ludzi, które działają w oparciu o określony poprzez siebie program politycznych, w celu przejęcia bądź utrzymaniu władzy. Społeczeństwo obywatelskie, to taka forma działalności społecznej, która w dużej mierze działa niezależnie od instytucji władz publicznych. Cechuje się dużą zdolnością do samoorganizacji, która może przyjąć postać sformalizowaną jak na przykład NGO takie jej formy jak: wolontariat, stowarzyszenia czy fundacje, może też działać w sposób niesformalizowany w tak zwanym trybie ad hoc czyli w trybie doraźnym. Wszystkie te elementy systemu politycznego muszą działać jednocześnie, żadnego z nich zabraknąć nie może, gdyż tylko ich współdziałanie gwarantuje demokratyczna formę działalności państwa.

 

              W polskim systemie politycznym mniejszości narodowe funkcjonują w każdym elemencie systemu politycznego. Dwa pierwsze elementy czyli organy władzy i partie polityczne są ze sobą powiązane. Związana jest to z ich działalnością polityczną. Celem tej działalności jest reprezentowanie interesów swojej grupy w odpowiednich ciałach przedstawicielskich, takich jak Parlament, Rady Gmin, Rady Powiatów czy Sejmik Wojewódzki. Poprzez reprezentację, którą wprowadzają do tych gremiów w drodze wyborów powszechnych, posiadają realne możliwości na współdecydowanie o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. W Polsce po 1989 roku politycznie aktywizowały się trzy mniejszości narodowe: Białoruska, Litewska, Niemiecka   Ich stopień zaangażowania politycznego był od samego początku bardzo rożny. Inne mniejszości na początku lat 90- tych także próbowały swoich sił w wyborach do Parlamentu i w wyborach lokalnych. Jednak nie odniosły sukcesów. Na taki stan rzeczy miały niewątpliwie wpływ to, iż liczebność ich członków jest niewielka a dodatkowo w tych latach na początku transformacji ustrojowej posiadały One bardzo słabe struktury organizacyjne. Jednak na uwagę zasługuje założony w 1991 roku Wyborczy Blok Mniejszości Narodowych składający się z Ukraińców, Litwinów, Słowaków i Czechów. Jednak nie udało się temu Blokowi wprowadzić w wyborach parlamentarnych swoich przedstawicieli. Najbardziej aktywną politycznie jest mniejszość niemiecka. Swoją reprezentację polityczną po 1989 roku wprowadziła zarówno do Parlamentu jak i do rad we władzach lokalnych. Do Parlamentu już w roku 1990 wprowadziła do Senatu w wyborach uzupełniających 1 mandat senatorski. Najlepsze wyniki osiągnęła w 1991 roku wprowadzając do Sejmu 5 Posłów i 1 Senatora. W 1993 do Sejmu wprowadziła 3 Posłów i 1 Senatora. Kolejne lata już nie były dla nich takie łaskawe. Mniejszość Niemiecka traci powoli dobrą passę. Każde następne wybory to utrata kolejnych mandatów w Sejmie i całkowita utrata przedstawicieli w Senacie. Na dzień dzisiejszy ma Ona tylko jednego przedstawiciela w Sejmie. Na poziomie lokalnym od 1990 roku utrzymuje w miarę stałą reprezentację w Radach Gmin w trzech powiatach województwa opolskiego: strzeleckiego, krapkowickiego i opolskiego. Od 1998 roku Mniejszość ta ma też swoich przedstawicieli w Sejmiku wojewódzkim. Swój sukces w województwie opolskim zawdzięcza temu, iż to właśnie w tym województwie zamieszkuje największa ilość jej członków.
 

                 Kolejną mniejszością, która aktywizuje się politycznie jest Mniejszość Litewska. Litwini, podejmowali próby w latach 90-tych w celu wprowadzenia swoich reprezentantów do Parlamentu ale nie odnieśli sukcesów wyborczych. Natomiast od tego okresu do dnia dzisiejszego posiadają swoje reprezentacje w organach przedstawicielskich samorządu terytorialnego w powiecie sejneńskim głównie w gminach Puńsk, Sejny, Szypiliszki. Podobne sukcesy posiadają przedstawiciele Mniejszości Białoruskiej. Na początku lat 90-tych podjęli Oni próbę wprowadzenia z własnych list swojego przedstawiciela ale próba ta się nie powidła. Na poziomie lokalnym posiadają swoich reprezentantów w organach samorządowych w powiatach gdzie skupisko tych mniejszości jest największe tj. w powiecie białostockim, bielskim hajnowskim. Tak więc jak możemy zauważyć, iż dwa elementu systemu politycznego, organy władzy i partie polityczne są ze sobą zbieżne. Partie polityczne i inne podmioty wyborcze, takie jak lokalne komitety wyborcze, które na okres wyborczy przyjmują cechy partii politycznej, powoływane są między innymi a może przede wszystkim po to, aby wygrywać wybory a potem sprawować władzę i reprezentować suwerena, którym jest naród.

 

                Trzecim elementem systemu politycznego jest społeczeństwo obywatelskie. W kontekście mniejszości narodowych w Polsce, przyjmują One sformalizowaną postać, Wszystkie, które zostały wymienione przez Ustawę o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym, zarejestrowały wszystkie formy swojej działalności w formie stowarzyszeń, głównie o charakterze Towarzystw Społeczno- Kulturalnych. I w większości takie właśnie zadania realizują.

 

 

Źródło:

 

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Polityka_i_Spoleczenstwo/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2008-t-n5/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2008-t-n5-s66-74/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2008-t-n5-s66-74.pdf

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7976/Spoleczenstwo_obywatelskie.pdf

https://skgd.pl/dzialalnosc-polityczno-spoleczna/aktywnosc-polityczna/wybory-parlamentarne-mniejszosc-niemiecka/

https://samorzad.pap.pl/kategoria/wybory/inny-podzial-mniejszosc-bialoruska-w-jednym-z-czterech-okregow

https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/27748/113-140_Rychlik_Realizacja%20praw%20mniejszosci%20bialoruskiej%20w%20Polsce%20i%20mniejszosci%20polskiej%20na%20Bialorusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Rola mniejszości narodowe polskim systemie politycznym

26 października 2021